Garmin Latvia

Pirkimo sąlygos

1.     Bendrosios nuostatos

1.1.     Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi Garmin.lt (toliau „Pardavėjas“) parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Garmin.lt parduotuvėje siūlomas Prekes ar kitaip naudojasi Garmin.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis (toliau „Prekės“).

1.2.     Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo bei jų įgaliotas atstovas, perkantis Garmin.lt parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis parduotuvės paslaugomis. Naudotis Garmin.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

1.3.     Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Garmin.lt parduotuvėje.

1.4.     Kartu su Pirkėjo pateiktu Prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Garmin.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Garmin.lt parduotuvėje Prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir (ar) apmokėjimas gautas.

1.5.     Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių užsakymą Garmin.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti Prekių Garmin.lt parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.6.     Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Garmin.lt parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.7.     Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.8.     Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Garmin.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Garmin.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Garmin.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.9.     Internetinės parduotuvės Garmin.lt Prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

2.     Asmens duomenų tvarkymas

2.1.     Užsisakyti Prekes internetinėje parduotuvėje Garmin.lt Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1.      Užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje; prieš tai įvesdamas savo asmens duomenis ir įgydamas individualų prisijungimo vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriais taip pat galima naudotis vėlesniuose užsakymuose.

2.1.2.      Nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje; prieš užsakant Prekes kaskart suvesdamas savo asmens duomenis būtinus Pirkėjo identifikacijai ir tinkamam užsakymo įvykdymui.

2.2.     Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus Prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Garmin.lt parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Garmin.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu arba telefonu.

2.3.     Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje ir (ar) užsakymo metu pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4.     Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.5.     Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant Prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas Prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Garmin.lt parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

2.6.     Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Garmin.lt parduotuvės administravimą, Prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

2.7.     Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

 

3.     Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1.     Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Atlikti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

3.2.     Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Garmin.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

4.     Pirkėjo teisės

4.1.     Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Garmin.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, Pardavėjo nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2.     Pirkėjas turi teisę atsisakyti Garmin.lt elektroninėje parduotuvėje sudarytos Prekių pirkimo - pardavimo Sutarties su Pardavėju apie tai raštu (užpildžius Prekės grąžinimo formą ir elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti Prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

4.2.1.      garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose;

4.2.2.      kompiuterinių programų pardavimo, jei Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

4.3.     Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei Prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ar naudojama, neprarado savo vertės ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės ir sąlygos  pateikiamos sutarties 11. skyriuje.

4.4.     Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

 

5.     Pardavėjo teisės

5.1.     Jei Pirkėjas bando pakenkti Garmin.lt parduotuvės darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius.

5.2.     Esant svarbioms aplinkybės, Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3.     Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš Taisyklių 8.2.1., 8.2.4. punktuose numatytų apmokėjimo būdų, nesumoka už Prekes arba nesudaro sutarties su išperkamosios nuomos bendrove per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento ir užsakymo patvirtinimo gavimo dienos.

5.4.     Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais Prekių pristatymo/atsiėmimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, gali susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

 

6.     Pirkėjo pareigos

6.1.     Pirkėjas privalo sumokėti Prekių kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas Prekes.

6.2.     Pirkėjas įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius Pardavėjui, jei jie buvo patirti dėl Pirkėjo sutarties sąlygų ir įsipareigojimų nesilaikymo.

6.3.     Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4.     Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kur įsigyti“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6.5.     Pirkėjas, lankydamasis Garmin.lt internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų internetinėje parduotuvėje aiškiai nurodytų sąlygų bei privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

7.     Pardavėjo pareigos

7.1.     Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai ir kokybiškai naudotis Garmin.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2.     Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3.     Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4.     Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti Prekės analogą ar savo savybėmis panašią Prekę, per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti  tik Pirkėjo už Prekę sumokėtus pinigus, o visas papildomas išlaidas dėl banko taikomų papildomų mokesčių Pirkėjas padengia pats. 

 

8.     Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.     Prekių kainos Garmin.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Garmin.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

8.2.     Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdų:

8.2.1.      Internetine apmokėjimo sistema - Pirkėjas už prekes sumoka Jam pasirinkus "Apmokėjimas internetu" bei sėkmingai atlikus apmokėjimą internetine bankininkystės sistema.

8.2.2.      Grynaisiais pinigais Prekių pristatymo/atsiėmimo metu ar Garmin parduotuvėje – Pirkėjas už Prekes sumoka kai jos jam yra pristatomos arba atsiėmimo metu. Prekių pristatymo metu kurjerio paslauga, reikia turėti tikslią grynųjų pinigų sumą, kuri buvo nurodyta Jūsų užsakyme.

8.2.3.      Mokėjimo kortele paštomato pristatymo paslauga – Pirkėjas už Prekes sumoka mokėjimo kortele kai jis jas atsiima iš paštomato.

8.2.4.      Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl Prekių pirkimo finansavimo Garmin.lt elektroninėje parduotuvėje.

8.3.     Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose.

8.4.     Už kai kurias Prekes (brangesnes, sudėtingiau atvežamas ar dėl kitų specifinių situacijų) gali būti prašoma atlikti dalinį mokėjimą (garantinę įmoką).

8.5.     Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus Prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, Prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į Prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip Prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su Prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti Prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti Prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

8.6.     Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje.

 

9.     Prekių pristatymas

9.1.     Garmin.lt parduotuvės Prekyba vykdoma ir Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris). Taip pat prekes galima nemokamai atsiimti air apmokėti Garmin parduotuvėje, Nordika prekybos slėnyje, vikingų g. 3

9.2.     Už Prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Garmin.lt internetinės parduotuvės skyriuje "Krepšelis“, pasirinkus pristatymo būdą, kuris galioja Prekių užsakymo pateikimo momentu. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais Prekės gali būti pristatomos Pardavėjo sąskaita. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo Prekių svorio ir vertės, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.

9.3.     Pirkėjo užsakytos Prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Jeigu užsakytas Prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio Prekes (gavėjo) vardą, pavardę ir jei reikia kitus duomenis.

9.4.     Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę Prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5.     Jeigu Prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas Prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai Prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį Prekės pristatymą), o pinigai už Prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį ir mokestį už papildomas atliktas paslaugas. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau Prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą Prekių pristatymo mokestį (galiojusį Prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

9.6.     Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7.     Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už Prekes, įskaitant jų transportavimą ir (ar) papildomas paslaugas, jei Prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant  Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).

9.8.     Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę (ar ji nėra suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

9.9.     Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius Prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(-ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

9.10.   Nustačius Prekių kiekio ir (ar) kokybės ir (ar) asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

9.11.   Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad Prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

9.12.   Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

9.13.   Pristačius Prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

9.14.   Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

9.15.   Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl Prekių kokybės, kiekio ir komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu.

9.16.   Prekė perduodama, Prekės perdavimo metu Prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ar jo atstovus sutarčių vykdymo (internetinės prekybos) tikslu.

 

10.  Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1.   Visų Garmin.lt parduotuvėje internete parduodamų Prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės pateikiamame Prekių aprašyme ir (ar) specifikacijose, savybėse, tačiau gamintojai pasilieką teisę keisti Prekių komplektacija be atskiro įspėjimo.

10.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad Garmin.lt internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3.   Prekėms suteikiama, tam tikrą laiką galiojanti Prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose ir (ar) su Prekėmis pateikiamoje vartotojo instrukcijoje (garantiniame talone).

10.4.   Garmin.lt parduodamoms Prekėms suteikia 2 metų garantiją. Atskirais atvejais gamintojas gali suteikti ir ilgesnį arba trumpesnį garantinį laikotarpį savo Prekėms.

10.5.   Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekėms, daiktų kokybės garantijos nenurodo, galioja garantija, kuri yra numatyta atitinkamuose teisės aktuose.

10.6.   Kiekvienu konkrečiu garantiniu atveju reikia kreiptis į Garmin parduotuvę, Nordika prekybos slėnyje, Vikingų g. 3 arba el. paštu ar telefonu.

10.7.   Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10.8.    Informacija, susijusi su Prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinės parduotuvės skyriuje „Garantija“.

 

11.  Prekių keitimas ir grąžinimas

11.1.    Netinkamos kokybės Prekės ar kokybiškos Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2.     Taisyklių 11.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją numatyta tvarka.

11.3.     Pateikęs raštišką laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą, o prieš tai pranešęs elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti Prekę ir jos užsakymo numerį, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Prekę Pardavėjui į šių Taisyklių 11.7 punkte nurodytą Prekių keitimo ar grąžinimo vietą.

11.4.     Taisyklių 11.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja Prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti.

11.5.     Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.5.1.      grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, pakavimo elementai ir kt.  (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

11.5.2.      Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.5.3.      Prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

11.5.4.      grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.5.5.      grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jie buvo išduoti) ir užpildytą laisvos formos prašymą.

11.6.     Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame sutarties straipsnyje nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos ir sąlygų.

11.7.     Prekių trūkumai ir gedimai šalinami. Prekės keičiamos ar grąžinamos: UAB "Bajtel.lt" Garmin parduotuvėje, Nordika prekybos slėnis, Vikingų g. 3, Vilnius, LT-02182 Vilnius, Kiekvieną dieną nuo 10:00 iki 21:00 valandos.

11.8.     Nepriklausomai nuo Prekės dydžio ir svorio, Prekę, kuri Pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia ar grąžina kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti, veža Pirkėjas, nebent abipusiai sutarta kitaip. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška Prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias Prekes, jas pakeisti analogiškomis Prekėmis ar padengti Prekių grąžinimo išlaidas.

11.9.     Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos Prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę, laikantis Taisyklių 11.2 ir 11.3 punktuose pateiktų terminų ir sąlygų, pakeisti ją analogiška Preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų ir (ar) tinkamų Prekių, jis grąžina Pirkėjui tik už Prekę(-es) sumokėtus pinigus, visas papildomas išlaidas dėl banko taikomų mokesčių Pirkėjas padengia pats.

11.10.     Grąžindamas Prekes, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo ir gavėjo adresą bei tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Garmin.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Garmin.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu

11.11.   Pardavėjas gavęs grąžinamas Prekes ir įvertinęs, kad jos atitinka keitimo ir grąžinimo taisykles ir sąlygas bei LR teisės aktus, įsipareigoja per 14 dienų grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus į jo Prekių grąžinimo akte nurodytą banko sąskaitą. Už Prekės pristatymą Pirkėjui sumokėtos siuntimo išlaidos nėra grąžinamos nebent nustatoma, jog grąžinama nekokybiška Prekė.

 

12.  Atsakomybė

12.1.   Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo, o Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2.   Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Garmin.lt internetine parduotuve.

12.3.   Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

12.4.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5.   Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12.6.   Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 

13.  Apsikeitimas informacija

13.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

13.2.    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Garmin.lt parduotuvės skyriuje „Kur įsigyti“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

 

14.  Baigiamosios nuostatos

14.1.   Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2.   Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3.   Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

14.4.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.